Mie

ONNENSÄTEEN TAUSTALLA

Olen Maarit Kaarela-Mustonen, Lapissa syntynyt ja kasvanut, mikä näkyy vahvasti persoonassani ja tavassani elää ja havainnoida maailmaa


Olen ikuinen "luonnonlapsi", joka on utelias ja tiedonhaluinen kaikelle ja kaikesta. Erityisesti luonto kaikkine olomuotoineen on minulle rakas ja tärkeä, ja mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen tiedostanut luonnon ja luontokokemuksen tärkeyden henkisenä voimavarana sekä itselleni että myös muille. Kuitenkin koen, että seikkailuni maailmalla ja asuminen eteläisessä Suomessa ovat vain lisänneet arvostustani Lappia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan. Toisaalta vuodet muualla ovat kasvattaneet ja opettaneet avarakatseisuutta, ennakkoluulottomuutta kaikelle uudelle sekä lisänneet ymmärrystäni maailman menolle, eri kulttuureille sekä työyhteisöissä että arjessa ja ennen kaikkea onnellisuuden ja hyvinvoinnin tärkeydelle.

Haluni auttaa, tukea ja kannustaa ovat aina olleet osa minua, mutta toisaalta olen tietoisestikin hakeutunut opiskelemaan kaikkea sitä, joka mahdollistaa minulle vielä suuremman pääoman ja tietämyksen tällä auttamisen tiellä. Olen ikuinen opiskelija ja oppija, jolla on kyltymätön halu oppia ja oivaltaa. Tästä syystä elämäni on monelta osin täyttänyt opiskelun tie, joka on tyydyttänyt ja vahvistanut tätä itselleni ominaista voimavaraa.

Hakeutumiseni nuorena matkailualalle oli toisaalta järkipäätös, mutta toisaalta se antoi minulle väylän tuottaa asiakkailleni mielihyvää, onnellisuutta ja elämyksiä. Esimiestyöhön ja sen opiskeluun ajoi minua ehkä tiedostamaton sisäinen johtajuus, jossa pääasiallisena motiivina ei ole koskaan ollut vallan ja ns. toisia ylempänä olon viitta, vaan halu innostaa ja saada työpoppooni puhaltamaan yhteen hiileen ja toteuttamaan yhdessä tuloksellisia tavoitteita ja näin toteuttaa pienimuotoisia työn "unelmia". Innostuneisuus, motivaatio sekä iloiset ja onnelliset kasvot ovat johtamiseni punainen lanka.

Halu opettaa ja näin tukea kannustivat minua opiskelemaan opettajuutta ja kasvatustieteitä. Yksilön kehittymisen havannointi ja tiimin yhdessä tekemisen ilon näkeminen ja kokeminen olivat motivaattorini myös tällä opiskelu- ja työsaralla. Sen lisäksi, että rakastan oppia ja opiskella, haluan kannustaa siihen myös muita. Opiskelujeni myötä olen saanut lisäpääomaa kasvattaa ja kehittää yksilöä läpi hänen elämänkaarensa.

Psykologia on mielestäni ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa tuiki tärkeä ymmärryksen kasvattaja. Itselleni psykologian opiskelu antoi ymmärrystä ja lisäoppia siitä, miten tukea ja auttaa yksilöitä ja yhteisöjä niin heidän arjessaan kuin työorganisaatiossa. Soveltavan psykologian opiskelun kautta sain työkaluja siihen, miten psykologiaa voidaan hyödyntää muutenkin kuin lääketieteellisesti. Meidän jokaisen ihmisen käyttäytymistä johdattelee tietyllä tavalla tunteet, joiden kirjo on valtaisa ja voima tiedostamattoman merkittävä. Tunteet ovat läsnä niin kotona, koulussa, harrastuksissa kuin työssä. Me emme voi sammuttaa tunteita täysin, vaikka me voimme niitä säädellä ja kontrolloida. Tämä yksinkertainen asia on yleensä työpaikkojen ja ristiriitojenkin taustalla. Tunteet, jotka jossakin muodossa ovat järkkyneet ja menettäneet positiivisuuden viittansa.

 Johtamisen psykologian kautta olen saanut työkaluja opastaa ja auttaa johtamistyössä olevia, mutta myös ketä tahansa ihmistä oman itsensä johtamisessa sekä arjessa selviytymisessä. Johtaminen on läsnä meidän jokaisen elämässämme, niin vanhemmuudessa, harrastuksissa kuin missä tahansa vuorovaikutuksessa. Vaikka tiimille tai joukolle ihmisiä ei valittaisi johtajaa, eräänlainen johtaminen käynnistyy heti vuorovaikutuksen alkaessa.

Tässä taustaa itsestäni, omasta oppimistaipaleestani ja ajatuksistani tähän päivään ja näin taustatietoa myös Onnensäteen taustalla olevalle luomisprosessille. Onnensäde tarjoaa yksilöille ja yhteisöille koulutusta, ohjausta ja opastusta niin johtamiseen, itsensä johtamiseen eli toisin sanoen oman tunnemaailman ja minuuden löytämiseen, ymmärtämiseen ja työstämiseen kuin myös muiden yksilöiden käyttäytymisen ja tunnemaailman parempaan ymmärtämiseen. Onnensäde antaa työkaluja yksilöiden väliseen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä ongelmien ja ristiriitojen selvittämiseen. Lisäksi Onnensäteen avulla pääset tutkimusmatkalle omaan itseesi ja usein sellaiseen tiedostamattomaan, johon sinulla ei ole ollut aikaa, voimavaroja tai keinoja päästä. 

Toisin sanoen on hyvä välillä pysähtyä ja keskittyä itseensä, omaan jaksamiseensa, tunteisiinsa ja hyvinvointiinsa. Luonto on oivallinen ympäristö kaiken edellä mainitun toteutumiselle ja herättelylle. Siksi Onnensäde hyödyntää tekemisessään luontoa ja sen antamia mahdollisuuksia. Täällä Lapissa ja Levillä meillä on loistavat puitteet tälle kaikelle.

Koulutus

Hallintotieteiden maisteri/johtamisen psykologia, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti/soveltava psykologia, palvelualojen opettaja, restonomi, yo-matkailumerkonomi.

Lisäksi opintoja kasvatustieteestä (Helsingin yliopisto/perus- ja aineopinnot), kasvatuspsykologiasta (Lapin yliopisto) sekä Lapin perinteistä matkailutyössä.

Työkokemus

Työkokemukseni on aina keskittynyt tavalla tai toisella toisten auttamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen niin asiakaspalvelussa, esimiestyössä kuin koulutus- ja opetustyössä. Matkailuala on ollut työkokemukseni alkutaipaleelta ihan tähän päivään tavalla tai toisella läsnä ja osa minua. Lisäksi esimiestyö ja johtaminen on ollut luontainen osa minuuttani ajatuksena "kuinka saada omalla persoonallani alaiseni viihtymään, kehittymään, voimaan hyvin ja puhaltamaan yhteen hiileen". Opetus- ja koulutustyön avulla olen saanut toteuttaa itselleni tärkeää elinikäisen oppimisen mottoani myös muille.

Lisää koulutus- ja työkokemustaustastani Linkedinissä

https://www.linkedin.com/today/author/maarit-kaarela-mustonen-85856a169

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE