Päiväkodeille

Koulumaailman aikana eli yhdeksän vuoden aikana yksilössä tapahtuu valtava kehittyminen ja muutos. Sen lisäksi, että hänen fyysisyytensä tekee suuria harppauksia kohti aikuisuutta, myös tunnemaailma muuttaa muotoaan ja järisyttää hänen mieltään ja identiteettiään. Usein koululla ei ole resursseja eikä aikaa kohdata yksilöllisesti lasta ja nuorta hänen kipupisteissään ja ns. salaisessa maailmassaan. On tärkeää, että lapsi ja nuori saa sanoittaa tuntemuksensa ja kokemuksensa neutraalille ihmiselle, jolla on ymmärrys hänen kehitysvaiheisiin ja tunnemaailmaansa. Aina nimittäin kotona yksilö ei saa tukea ja opastusta tähän kaikkeen. Myös kiusaamistilanteet tulisi kohdata ja käsitellä ei niinkään vain tilannetta konkreettisesti käsittelemällä, vaan niihin liittyviä tunteita esilletuomalla ja avaamalla. Yleensä kiusaamistilanteiden taustalla ovat tunteet, jotka saavat yksilön toimimaan tietyllä tavalla ja sen jälkeiset tunteet, jotka syntyvät kiusatussa, mutta myös aikaansaaavat kiusaajassa muuttuneiden ja ristiriitaisten tunteiden sekamelskaa. 


Onnensäde tarjoaa siis peruskouluille seuraavia palveluja:

    Tunnetaitojen opetus

Jollei tunteista puhuta, eivät ne tule myöskään kuuluviksi ja sitä myöten ymmärrettäviksi. Vaikka me jokainen koemme tunteita, ymmärrys tunnemaailman kirjolle kasvaa, vain eri tunteita, tunnekokemuksia ja -tilanteita avaamalla ja niistä avoimesti puhumalla. Mitä enemmän lapsi ja nuori saa sanoittaa tuntemuksiaa, sitä kevyempi henkinen taakka hänellä on sisällään. Jo lapsesta asti heränneet oivallukset ja sen myötä tapahtuva oppi, on tärkeä pääoma jatkoelämälle ja aikuisuuden haasteelliselle ja monivaiheiselle tielle. Tunneopetus ei saa olla vain lyhytkestoinen opetustuokio, vaan läpi peruskoulun mukana oleva osa viikkottaista tai kuukausittaista opetussisältöä, joka muuttaa muotoaan yksilön kasvun ja kehityksen mukana. Tunnetaitojen opetus on myös tärkeää ennaltaehkäisevää työtä kiusaamistilanteiden vähentämiseksi sekä empatiataidon lisäämiseksi.

 Kiusaamiseen liittyvät     keskustelutuokiot 

Kun kiusaamista tapahtuu, se käsitellään yleensä joko rehtorin puhuttelussa, tilanteen nähneen aikuisen kanssa tai oppilaiden opettajan tai avustajan kanssa. Kiva koulu-materiaali antaa tietynlaiset raamit ja evästykset kiusaamistilanteiden käsittelyyn. Pitkään jatkuneissa tilanteissa myös vanhemmat otetaan mukaan keskusteluihin. 

Onnensäde tarjoaa vaihtoehtoista toimintatapaa kiusaamistilanteiden käsittelyyn ja jälkipuintiin. On tärkeää, että kiusaamiset eivät jatku jatkumistaan ja muuta vaan muotoaan, vaan, että lapsissa ja nuorissa oikeasti tapahtuu käsittelyn yhteydessä tunnetilan muutos ja oivallus, mistä oikeasti on kysymys. Yleensä kiusaamisen taustalla ovat tunteet, jotka järisyttävät kiusaajan olemassaoloa ja lisäävät hänen pahaaoloaan. Tämä taas näyttäytyy ulospäin kiusaajassa käyttäytymisenä, jonka tarkoituksena on satuttaa toista osapuolta ja näin viljellä omaa pahaaoloa eteenpäin toiselle. Kiusaamistilanteet ja erityisesti pitkään jatkuneet tiedetään aiheuttavan kiusatussa pitkäkestoisia ja jopa pysyviä traumoja ja tunnehaavoja, joiden parantaminen voi kestää vuosikausia. Siksi olisi hyvä käsitellä näitä erilaisia tunteita ja mahdollisia edeltäviä ja senaikaisia tunnekokemuksia yhdessä neutraalin aikuisen kanssa, joka ei ole osa koulun pääkalustoa, vaan henkilö, joka ei millään tavalla vaikuta ja ole osallisena koulun muussa opetustyössä. Henkilö, joka kohtaa molemmat tai kaikki osapuolet avoimesti, ennakkoluulottomasti, mutta tuntosarvet äärimmäisen aktiivisena ja tunnemaailmaa hyvin ymmärtävänä. Mitä helpommin lähestyttävä henkilö on, sitä antoisampi on myös keskustelun lopputulos ja anti.

Yksilölliset keskustelutuokiot         lapsen ja nuoren mieltä     vaivaavista asioista

Koulumaailmassa opettajana olleena havaitsin, kuinka paljon koulussa on lapsia ja nuoria, joilla on tarve puhua, tuoda itseään esille, avata omia henkilökohtaisia kokemuksiaan ja niihin liittyviä tunteita - tarve tulla kuulluksi ja näkyväksi. Koulussa siihen ei ymmärrettävistä syistä ole aikaa eikä resursseja. Muutamia kertoja vetäessäni porukoille et-tunteja tai ihan normia oppitunteja, joihin jossain määrin tunteet ja eri kokemukset pääsivät osallisiksi, huomasin, kuinka tarpeellisia ja tärkeitä nämä hetket olivat. Näitä haluttiin lisää ja näitä kaivattiin. Olisi tärkeä, että koulussa olisi tietyin ajoin mahdollisuus päästä juttusille ja kohdata aikuinentaho, jolle purkautua, avata omaa tunemaailmaansa ja kokemuksiaan sekä helpottaa omaa, sisällä kytevää taakkaa. Onnensäde tarjoaa myös tätä palvelua kouluille.

Lapsen ja nuoren vahvuuksien löytäminen ja esilletuonti

Kun lapsi ja nuori oivaltaa jo elämänsä alkutaipaleella omat vahvuutensa ja yleensäkin, että hänellä on vahvuuksia, vahvistaa sen ennen kaikkea hänen itsetuntoaan ja uskoa kykyihinsä ja taitoihinsa. Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia, kun niitä vaan aletaan selvittää ja havannoida. On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori tuntee olevansa jossakin hyvä ja omaavansa joitain erityistaitoja. Samalla kun tämä vahvistaa hänen itsetuntoaan ja identiteettiään, antaa vahvuuksien oivaltaminen hyvät työkalut lähteä suuntamaan opintoja sen mukaisesti, että vahvuudet pääsevät esille ja loistamaan. Tätä kautta myös koulumyönteisyys ja halu ja into käydä koulua lisääntyvät. Peruskoulun lopputaipaleella ja katseen suunnattua jo jatko-opintoihin on tärkeää, että yksilö voi lähteä jalostamaan vahvuuksiaan ja valitsemaan hjuuri sellaisen opintien, jossa ne poääsevät loistamaan, vahvistumaan ja laajenemaan. Mitä enemmän ihminen saa tehdä asioita omilla vahvuuksillaan, sitä tyytyväisempi hän on itseensä ja elämäänsä. 

Onnensäde tarjoaa mahdollisuuden lähteä etsimään omia vahvuuksia ja oivaltamaan, että jokainen meistä on hyvä jossakin. 

Vanhemmille suunnatut luennot ja keskustelutuokiot

On tärkeää, että myös vanhemmat saavat tietoa ja sitä kautta kasvattavat ymmärrystä, kuinka tärkeässä roolissa he ovat lapsen ja nuoren kasvuprosessissa. Lapsi ja nuori kokee monia erilaisia tunnekokemuksia ja kipupisteitä, joita vanhempi ei välttämättä oivalla eikä osaa käsitellä hänen kanssaan. Toisaalta moni vanhempi on melko yksin kasvattajana ja tarvitsee tukea ja kannustutsta tähän vaativaan tehtävään. On hyvä myös herätellä vanhempia oivaltamaan lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen taivalta kasvatuspsykologisesta näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää, että vanhemmat oivaltavat myös oman jaksamisensa rajat ja ottavat aikaa myös itselleen. 

Onnensäde tarjoaa erilaisia tilaisuuksia eri teemoilla ennen kaikkea psykologisesta, johtamisen psykologian ja  kasvatuspsykologian  näkökulmasta. Vanhemmuus on ennen kaikkea johtamista, ja siihen pätee tietyllä tavalla samat säännöt kuin kenen tahansa johtamiseen. Lisänä vain on vielä tunteet, joita ei koe samalla tavalla muita kuin omia lapsiaan kohtaan. Tämä tekee johtamisesta siksi erityisen haasteellisen ja ja monia tunteita herättävän. 

Opettajille suunnatut tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutukset

Opettajilla on osaamista moneen, ja hän on saanutkin koulutuksen erityisesti pedagogiselle puolelle. Kuten jokainen opettaja on varmaan huomannut työssään, tulee tunnetaitojen merkitys koko ajan vahvemmin ja vahvemmin esille koulumaailman temmellyskentässä. Opettajien pitäisi ottaa huomioon jokaisne yksilön tunteet, mutta samalla heillä on opetuksellinen päämäärä ja tasavertaisuuden ylläpitämisen pyrkimys. Nykypäivän opettajilta vaaditaan paljon, ja heidän pitäisi kyetä moneen. 

Onnensäde tarjoaa myös opettajille erilaista tunnepuolen koulutusta, joissa pääasiallisina suuntauksina on osata huomioida entistä enemmän lasten tunnemaailmaa ja myös opettaa osaltaan tunnetaitoja ja toisaalta tarjota mahdollisuuksia, keinoja ja ohjausta oman jaksamisen ja tunnemaailman puolelle. Koska olen itse saanut olla mukana koulumaailmassa ja nähdä sen puolen arjen, on minulla ymmärrystä opettajan työn moninaisuudesta ja siihen liittyvisät haasteista niin opetytajan työhön kuin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen.